Vnitřní řád ordinace praktického lékaře pro dospělé

Poskytujeme:

 • zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům, nebo pacientům, kteří si tyto služby uhradí dle našeho ceníku.
 • nezbytnou péči, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav pacienta, pokud je pojištěncem členského státu Evropské unie.
 • neodkladnou péči, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo k vážnému ohrožení zdraví nebo způsobují náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí. Tato péče je poskytována bez omezení.

Při poskytování zdravotních služeb má pacient právo:

 • na důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí
 • na srozumitelný způsob informací o svém zdravotním stavu
 • klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu
 • vyžádat si ”druhý názor”
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
 • na poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny. Informace o zdravotním stavu pacienta lze dalším osobám poskytovat jen s jeho písemným souhlasem.
 • změnit každé 3 měsíce svého registrujícího praktického lékaře. Váš nový lékař zažádá o výpis z Vaší zdravotnické dokumentace, který pošleme v termínu do 10 dnů. Samotná zdravotnická dokumentace se ze zákona nepředává.

Pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům, nebo omezený ve způsobilosti k právním bude vyšetřen v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient svěřen na základě rozhodnutí soudu. Doprovod pacienta jinou osobou je možný po předchozím písemném informovaném souhlasu nemocného. Administrativní agendu (rozhodnutí soudu o ustanovení zákonného zástupce či informovaný souhlas pacienta) je však třeba zrealizovat u sestry před kontaktem lékaře. 

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho souhlasem. Pro výkony prováděné v naší ordinaci nepožadujeme písemný souhlas, s výjimkou případů, které stanoví zákon. Z tohoto důvodu je důležité, abyste vyjádřili svůj nesouhlas ústně, pokud s výkonem nesouhlasíte.

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

 • dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup. Nerespektování pokynů zdravotnického pracovníka je hrubým porušením vnitřního řádu a je důvodem k ukončení registrace.
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
 • chovat se dle zásad slušného chování k zdravotnickým pracovníkům a řídit se jejich pokyny.
 • dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spoluobčanům a jejich případným zákonným zástupcům, nikoho verbálně nenapadat, nekřičet ani nezvedat hlas. Naše ordinace se v rámci možností snaží všem pacientům maximálně vyhovět a rádi bychom si zachovali přátelské prostředí. Uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo jiné doprovázející osoby. Nerespektování zásad občanského soužití a dobrých mravů je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
 • nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • řídit se tímto vnitřním řádem

Platí zákaz pořizování fotografií, videozáznamů, hlasových hovorů v ordinaci bez souhlasu lékaře či zdravotní sestry. Touto činností pacient hrubě poruší vnitřní řád ordinace, a je to důvodem k ukončení registrace!

Registrovaný pacient je povinen do 14 dnů oznámit svému dosavadnímu registrujícímu lékaři každou změnu telefonního či e-mailového kontaktu, zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.

Opakované recepty vystavujeme u pacientů s dlouhodobě kompenzovanou nemocí, kde je dobře nastavená dlouhodobá léčba. I v tomto případě je nutné docházet na pravidelné kontroly, většinou po 6 měsících dle povahy nemoci a stavu pacienta. Recept Vám odešleme dle Vašeho výběru na mobilní telefon, e-mailem, nebo si jej vyzvednete v ordinaci.

Recept můžete objednat e-mailem. 

O návštěvu lékaře v bydlišti pacienta může požádat registrovaný pacient telefonicky během pracovní doby v případě, že jeho zdravotní stav neumožňuje přepravu do ordinace a zpět, taková návštěva je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Při závažných, život ohrožujících akutních stavech volejte zdravotnickou záchrannou službu!

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. slouží k objednávání receptů, k žádosti o výpis, ke konzultaci nezávažného zdravotního stavu.

Provozní/ordinační doba je uvedena u vstupu do ordinace a na webových stránkách: www.mudrjanu.cz

Ordinační hodiny jsou rozděleny na „ordinaci pro všechny pacienty“ a „ordinaci pro objednané pacienty“. V čase určeném pro objednané pacienty, nebude možné věnovat se jiným pacientům, kromě objednaných a případů neodkladné péče. Objednávat se můžete vždy v ordinačních hodinách telefonicky, osobně v naší ordinaci nebo e-mailem. Též je k dispozici služba CGM ne webových stránkách - v ordinaci vygeneruji každému pacientovi kód, který po zadání a zvolení si hesla do CGM služby umožní pacientovi objednání na určitou hodinu a datum.

Dodržujte datum a čas objednání. V případě, že zjistíte, že se nebudete moci dostavit, zavolejte nebo odešlete e-mail nejlépe do 24 hodin před objednaným termínem. Při opakovaném nedodržování objednacích termínů, nebudou žádné Vaše další objednávky akceptovány.

Opakované nedodržování objednacích termínů může být také důvodem pro ukončení péče o pacienta.

Na veškeré prohlídky, potvrzení či jinou administrativu je nejlepší se předem objednat. Nenechávejte proto, prosíme, tyto záležitosti na poslední chvíli, brzké termíny mohou být obsazené. Lékař si může navíc před potvrzením vyžádat potřebná doplňující vyšetření.

Před vstupem do našeho zdravotnického zařízení ztište vyzvánění mobilního telefonu, také hlasité hovory ruší ostatní pacienty, kteří čekají na vyšetření. Před vstupem do ordinace vypněte mobilní telefon.

V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit, pít alkohol nebo používat návykové látky.

Prokazování totožnosti. Pacient je povinen prokázat se platným průkazem zdravotní pojišťovny.

Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba požadující informace o zdravotním stavu pacienta jsou povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to zdravotnický pracovník požádá.

Jestliže pacient nebo zákonný zástupce pacienta odmítne prokázání totožnosti, může zdravotnický pracovník odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejedná-li se o poskytnutí neodkladné péče.

Odmítne-li prokázání totožnosti jiná osoba, může zdravotnický pracovník odmítnout této osobě poskytnutí požadované součinnosti, nebo jí neumožní doprovod ošetřovaného pacienta.

Pořadí pacientů určuje zdravotnický personál. Snažíme se dodržovat časy objednání a pořadí pacientů dle příchodu. Přesto se vyskytují nepředvídatelné situace, které mohou objednací termíny posunout nebo pořadím čekajících pacientů zamíchat.

Zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta v případě, že:

 • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (např. nevyužívání rezervovaného termínu vyšetření)
 • nedodržuje navržený diagnostický a léčebný postup
 • neřídí se vnitřním provozním řádem zdravotnického zařízení
 • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb
 • v souladu se stavovským předpisem č. 10 České lékařské komory (Etický kodex České lékařské komory) “Lékař má právo odmítnout péči je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem”.

Dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. jsou pacienti povinni se řídit Vnitřním řádem zdravotnického zařízení.