Pravidelné lékařské prohlídky, které jsou potřebné pro uznání způsobilosti k řízení motorových vozidel, musí absolvovat hned několik skupin řidičů, a to za různých podmínek. Kdy a v jakých intervalech platí tato povinnost pro řidiče v seniorském věku a jaký jim hrozí postih, pokud ji nesplní? Nemusí to skončit jen pokutou…

 

Všechny dotčené osoby, například řidiče z povolání, učitele autoškol nebo právě řidiče vyššího věku, vyjmenovává zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, konkrétně v § 87.

Ve třetím odstavci tohoto paragrafu se pak dozvídáme, že držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Posuzující lékař však může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, stanovit termín další prohlídky v kratším časovém úseku. Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti dané osoby, může také nařídit provedení odborného vyšetření.

Jak má lékařský posudek vypadat?

Na výše jmenovaný zákon navazuje vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, která v příloze 2 obsahuje vzor daného lékařského posudku. Zároveň platí, že je možné využít i jiného formátu a uspořádání, než je zde uvedeno – dokument však musí být jednoznačný a musí vždy obsahovat náležitosti uvedené ve vzorovém posudku podle přílohy.

Jak upřesňuje Ministerstvo dopravy ČR, důležité je, aby v něm byly všechny údaje nezbytné ke zjištění, zda je dotčená osoba zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel. Za takové pak považuje především:

  • základní identifikační údaje o posuzované osobě,
  • údaje o skupinách řidičských oprávnění, pro něž je zdravotní způsobilost posuzována,
  • výsledek posouzení zdravotní způsobilosti, tedy údaj o tom, zda je osoba zdravotně způsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou (a jakou) či zdravotně nezpůsobilá,
  • datum vydání posudku a datum skončení platnosti posudku,
  • identifikační údaje k osobě lékaře (popř. k lékařskému zařízení), který posudek vydal, včetně razítka a podpisu.

Nezapomeňte ani na to, že jako řidič starší 65 let musíte mít tento posudek (jeho originál) při řízení motorového vozidla vždy u sebe – stejně jako řidičský průkaz, malý technický průkaz motorového vozidla a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Zdravotní prohlídky řidičů nad 65 let nepodceňujte, hrozí i regres pojišťovny

Pokud řidiči starší 65 let nemají platný posudek o zdravotní způsobilosti, hrozí jim pokuta 5 000 Kč až 10 000 Kč ve správním řízení a zákaz řízení až na jeden rok.

V případě, kdy si dokument při jízdě jen zapomenou a nejsou schopni ho předložit policejní kontrole, není postih tak tvrdý. Pokuta se pohybuje v nižším rozmezí: příkazem na místě (tzv. bloková pokuta) do 2 000 Kč, ve správním řízení mezi 1 500 a 2 500 Kč.

Daleko závažnější problém může nastat, pokud se senior bez platného lékařského posudku stane viníkem dopravní nehody. V takové situaci totiž platí, že je ze zákona zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, a pojišťovna může pojistné plnění „regresovat“ – tedy vymáhat finanční náhradu, kterou již vyplatila poškozeným, po viníkovi nehody. V konečném důsledku se může jednat o stovky tisíc i miliony korun.