1. Výpis ze zdravotnické dokumentace (dále ZD) musí být součástí každé vstupní, mimořádné či periodické pracovnělékařské prohlídky.
  Tento LEGISLATIVNÍ POŽADAVEK je uveden v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, konkrétně v ustanovení § 42 odst. 1 písm. b). Výpis ze ZD je NEJAKTUÁLNĚJŠÍM ZDROJEM ZDRAVOTNÍCH INFORMACÍ o posuzované osobě a pro lékaře zásadním podkladem pro vydání lékařského posudku.

 2. Informace o nutnosti výpisu ze ZD je uvedena také ve SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB. Smlouva se opírá o výše uvedený zákon a o vyhlášku č. 79/2013 Sb., v platném znění, ve které je zakotvena tato povinnost, konkrétně § 6 odst. 2 písm. d).

 3. Výpis ze ZD lze nahradit potvrzením o tom, že nebyla od posledního vydání výpisu ze ZD zjištěna změna zdravotního stavu, tzv. POTVRZENÍ O NEZMĚNĚNÉM ZDRAVOTNÍM STAVU, a to pouze pokud
  1. výpis požádá stejný poskytovatel (posuzující lékař), který již dříve vydal lékařský posudek
  2. nedojde od dříve vydaného výpisu ze ZD ke změně zdravotního stavu posuzované osoby (§ 42a, odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.).

 4. V případě, že uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec NEMÁ REGISTRUJÍCÍHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, zaznamená posuzující lékař tuto skutečnost do zdravotní dokumentace (formou čestného prohlášení) a záznam nechá posuzovanou osobou podepsat. U takového uchazeče o zaměstnání/zaměstnance pak posuzující lékař obvykle provede rozsáhlejší vyšetření, které nahradí nedodané informace z výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře. Tyto náklady za indikovaná odborná vyšetření jsou zahrnuty do pracovnělékařské prohlídky a hradí je zaměstnavatel.

 5. Pokud uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec registrujícího praktického lékaře má a výpis nedonese, lékař prohlídku nemusí uzavřít (je na jeho uvážení). Do té doby neobdrží uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec lékařský posudek a bude se brát jako ZDRAVOTNĚ NEZPŮSOBILÝ.

 6. JDE-LI O CIZINCE, o jehož zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace na území jiného státu, posuzující lékař akceptuje výpis ze ZD pouze v případě, že tento výpis bude PŘELOŽEN DO ČESKÉHO JAZYKA A ÚŘEDNĚ OVĚŘEN. Úředně ověřený překlad se nepožaduje k výpisu ze ZD vedené ve slovenském jazyce (§ 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb.).
   
 7. Registrující praktický lékař výpis ze ZD, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, vydá NEJDÉLE DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ ode dne obdržení žádosti – musí být doložena žádanka od poskytovatele pracovnělékařských služeb (§ 42a odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.). V případě nedoložení žádanky platí obecná lhůta pro vydání výpisu ze ZD, a to 30 pracovních dnů od obdržení žádosti (§ 65 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).

 8. Výpis ze ZD nebo potvrzení lze použít pro posouzení zdravotní způsobilosti V DOBĚ NEJDÉLE 90 DNŮ ode dne jeho vydání registrujícím praktickým lékařem (§ 42a odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.).

 9. K pracovnělékařským prohlídkám je nutno dodat výpis ze ZD, NIKOLIV KOMPLETNÍ KARTU ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE (samotné znění zákona č. 373/2011 Sb. používá pojem „výpis ze ZD“, nikoliv pouze „zdravotnická dokumentace“). Důvodů je několik:
  1. časově náročný proces pro posuzujícího lékaře při studiu kompletní, často velmi obsáhlé zdravotní dokumentace. Výpis ze ZD je stručný a přehledný.
  2. výpis ze ZD musí zůstat u poskytovatele jako součást dokumentace o pracovnělékařské prohlídce (nemožnost u celé karty)
  3. zabránění odebrání „nehodících se“ zpráv ze zdravotnické dokumentace uchazečem o zaměstnání/zaměstnancem před předáním posuzujícímu lékaři.

 10. Prohlídky, u kterých se NEVYŽADUJE VÝPIS ZE ZD, jsou přesně definovány zákonem (zákon č. 373/2011 Sb., § 42a, odst. 3 a prováděcí Vyhláška č. 79/2013 Sb.)
  1. výpis ze ZD není nutný v případě výstupní prohlídky (§ 13 Vyhlášky)
  2. u mimořádné prohlídky, a to pouze pokud od vydání posledního lékařského posudku uplynula doba kratší než 6 měsíců (§ 12 odst. 4 Vyhlášky).

 11. V případě, že uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec u svého registrujícího praktického lékaře léta nebyl, má praktický lékař právo vydání výpisu ze ZD PODMÍNIT ABSOLVOVÁNÍM PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY.

 12. Do výpisu ze ZD je oprávněn nahlížet pouze posuzující lékař pro účely provedení pracovnělékařské prohlídky. Po provedení prohlídky vydá posudek pro zaměstnavatele, v němž je však obsažen pouze závěr o tom, zda je uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec pro pracovní činnost, zdravotně způsobilý, či nikoliv. Veškeré konkrétní informace o zdravotním stavu zaměstnance jsou CITLIVÝM ÚDAJEM ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Zaměstnavatel je tak zásadně nemůže po zaměstnanci požadovat.

 13. Pracovnělékařské prohlídky, včetně podkladů, které jsou k nim požadované (výpis ze ZD, odborná vyšetření) HRADÍ ZAMĚSTNAVATEL (§ 58 zákona č. 373/2011 Sb.). Výjimku tvoří ÚHRADA VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY před vznikem pracovněprávního vztahu. Tuto prohlídku a sní spojené další náklady (poplatek za výpis ze ZD, odborná vyšetření) hradí uchazeč o zaměstnání. Jakmile je uzavřen pracovní poměr, uhradí tyto náklady zaměstnavatel. V případě posuzování zdravotní způsobilosti pro práci v noci, hradí vstupní lékařskou prohlídku se všemi náklady zaměstnavatel vždy.

 14. Aby se zabránilo zbytečným průtahům s vydáním lékařského posudku, je potřeba, aby ZAMĚSTNAVATELÉ s dostatečným předstihem INFORMOVALI UCHAZEČE/ZAMĚSTNANCE o nutnosti dodání výpisu ze ZD ke každé pracovnělékařské prohlídce.

 15. Pokud dojde k PŘEZKOUMÁVÁNÍ správnosti vydaného LÉKAŘSKÉHO POSUDKU je výpis ze ZD jednou z podstatných věcí, na kterou se správní orgán zaměřuje. Pokud výpis ze ZD není součástí předloženého spisu, bývá spis vždy vrácen posuzujícímu lékaři a celý proces vydání lékařského posudku se značně prodlužuje.

Často se ze stran zaměstnavatelů setkáváme S NEPOCHOPENÍM DŮLEŽITOSTI VÝPISU ZE ZD (administrativní a finanční zátěž). Je potřeba, aby si zaměstnavatelé uvědomili, že z výpisu ze ZD se posuzující lékař často dozví informace, které může uchazeč/zaměstnanec při prohlídce zatajit. Nedojde pak k zařazení nezpůsobilých pracovníků na pozice, na kterých by mohlo dojít ke zhoršení jejich zdravotního stavu, případnému vzniku pracovního úrazu nebo rozvoji nemoci z povolání.